Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is een korte samenvatting van ons privacyreglement.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Max Ernst GGZ

Postbus 2051

6802 CB Arnhem

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Max Ernst GGZ verkrijgt uw persoonsgegevens grotendeels van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via het sollicitatieformulier. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. Uiteraard gaat Max Ernst GGZ uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Iedere medewerker heeft geheimhoudingsplicht.

 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Max Ernst GGZ verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het leggen en onderhouden van contact;
  • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
  • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten
  • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
  • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer
  • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
  • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids‑) overeenkomst met u.

 

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Uw dossier is alleen ter inzage aan uw contactpersoon en degenen die binnen Max Ernst GGZ beroepsmatig betrokken zijn bij uw behandeling. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  Deze derden mogen de persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Binnen de EER is er een goede bescherming voor de persoonsgegevens, daarbuiten niet in alle gevallen. Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER verwerkt, tenzij er afdoende waarborgen zijn dat voldaan wordt aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Max Ernst GGZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de werving en selectie.

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Max Ernst GGZ beveiligt alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wij hebben hiervoor een specifiek beleid opgesteld in de vorm van het Informatiebeveiligings- en privacybeleid.

 

Worden er cookies geplaatst?

Voor het goed technisch functioneren van onze website worden cookies geplaatst. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Hiermee kunnen wij de technische werking van onze webapplicaties verbeteren.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u zowel schriftelijk als via de e-mail indienen bij Max Ernst GGZ. Als uw verzoek niet wordt opgevolgd, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Max Ernst GGZ via privacy@calderholding.nl. Mocht u er op deze manier samen met ons niet uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.